El Consorci

El Consorci dAigües Costa Brava Girona és una entitat local supramunicipal de caràcter institucional, constituïda amb personalitat jurídica pròpia el dia 22 de maig de 1971 sota el nom de Consorci de la Costa Brava per la Diputació de Girona, la Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental (CHPO) i els 27 ajuntaments del litoral gironí. L’objectiu fundacional principal del Consorci va ser donar resposta a laleshores incipient problemàtica de la gestió dels recursos hidràulics de la zona anomenada Costa Brava i a la preservació de la qualitat de les aigües, especialment les de bany, atesa la creixent importància del turisme com a principal activitat econòmica en dit entorn. 

Som Entitat Local de lAigua des de 2012, el primer ens de Catalunya constituït sota aquesta figura jurídica que permet concentrar tant les competències que d’acord amb la llei són de titularitat municipal o formen part de les responsabilitats del municipi, que a fi d’assolir una gestió integrada de l’aigua s’han de reubicar en un nivell supramunicipal, com de les competències pròpies de la Generalitat de Catalunya que aquesta li ha atribuït per obtenir una política coherent i integrada en matèria d’aigües.

La forma de govern del Consorci ve establerta en els Estatuts on trobem delimitades les competències dels seus diferents òrgans.

Els òrgans de govern

El Ple

El Ple és l’òrgan superior del Consorci i està integrat de la manera següent:

a) El/la president/a de la Diputació de Girona.

b) Els/les alcaldes/ses dels municipis consorciats o els seus delegats específics que tenen la condició de vocals. Dos vocals dels quals ostenten la condició de vicepresident/a primer/a i vicepresident/a segon/a.

c) Els/les vicepresident/es primer/a i segon/a que seran elegits/des pels membres de la Junta de Govern entre ells/elles.

d) També formen part del Ple, amb veu però sense vot, el/la gerent/a, el/la secretari/a i el/la interventor/a de la Diputació de Girona.

La Presidència

Ocupa la Presidència del Consorci, la del Ple i de la Junta de Govern, aquell/a qui ocupi la Presidència de la Diputació de Girona.

La Junta de Govern

La Junta de Govern estarà integrada pel/la president/la, i per sis vocals, dos dels quals ostentaran la condició de vicepresident/a, representant els tres trams geogràfics següents:

• Trams: Nord – format pels municipis de l’Alt Empordà

• Centre – format pels municipis d’El Baix Empordà

• Sud – format pels municipis de La Selva i el Gironès

Assistiran, amb veu i sense vot, el/la gerent/a, el/la secretari/a i el/la interventor/a de la Diputació de Girona.

La Gerència

El/la gerent/a té la consideració de directiu públic professional i és nomenat per la Presidència de l’entitat, que n’ha de donar compte al Ple en la primera sessió que tingui i se sotmetrà a la relació laboral de caràcter especial d’alta direcció.

La composició: els ens consorciats

– 47 municipis, en tres trams geogràfics:

Ajuntament de l’Armentera

Ajuntament de Cadaqués

Ajuntament de Castelló d’Empúries

Ajuntament de Colera

Ajuntament de Garriguella

Ajuntament de l’Escala

Ajuntament de Llançà

Ajuntament de Palau-saverdera

Ajuntament de Pau

Ajuntament de Pedret i Marçà

Ajuntament de Portbou

Ajuntament de El Port de la Selva

Ajuntament de Roses

Ajuntament de Sant Pere Pescador

Ajuntament de La Selva de Mar

Ajuntament de Vilajuïga

Ajuntament d’Albons

Ajuntament de Bellcaire d’Empordà

Ajuntament de Begur

Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

Ajuntament de Castell-Platja d’Aro

Ajuntament de Colomers

Ajuntament de Mont-ras

Ajuntament de Jafre

Ajuntament de Palafrugell

Ajuntament de Palamós

Ajuntament de Palau-sator

Ajuntament de Pals

Ajuntament de Regencós

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Ajuntament de Santa Cristina d’Aro

Ajuntament de la Tallada d’Empordà

Ajuntament de Torrent

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Ajuntament d’Ullà

Ajuntament de Vall-llobrega

Ajuntament de Verges

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Campllong

Ajuntament de Caldes de Malavella

Ajuntament de Cassà de la Selva

Ajuntament de Llagostera

Ajuntament de Llambilles

Ajuntament de Lloret de Mar

Ajuntament de Riudellots

Ajuntament de Tossa de Mar

Ajuntament de Vidreres

Activitats

Hemeroteca

Estudis

Estem associats per millorar la nostra competitivitat

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.