50 Anys

Un logo per a celebrar els 50 anys

CACBGI logo 50 anys

L’emblema commemoratiu de l’efemèride va aprofitar la representació gràfica de la nova imatge corporativa incorporant el número 50 a l’esquerra de la imatge de color blau cel de forma que, el zero encercla les tres esferes d’aigua sense tancar-les, dibuixant una lletra “C” inicial de les paraules consorci i Costa Brava. Aquest cercle representa a la vegada, el símbol de la unitat i la integritat que comporta la primera ampliació històrica de 20 nous ajuntaments coincidint amb aquest mig segle de vida de l’entitat. Durant l’any 2021 es va acordar adoptar-la com a imatge corporativa.

Una nova identitat corporativa, símbol de renovació

La nova imatge corporativa del Consorci, formada per una combinació d’una part gràfica amb una d’escrita, respon als elements i les línies d’identitat resultat de la nova denominació prevista en la modificació dels Estatuts. Dissenyat per l’Oficina de Difusió de la Diputació de Girona, la descripció dels elements, la disposició i les proporcions de l’emblema volen representar dues idees:

  1. Les tres esferes tridimensionals que formen la part gràfica, de color blau cel, representen la molècula d’aigua (H2O): la gran, l’àtom d’oxigen, i les dues petites, els àtoms d’hidrogen.  Els tres àtoms, a la vegada, representen les tres zones geogràfiques de gestió: nord, centre i sud, i en menor intensitat, també identifiquen els tres serveis que prestem: abastament, sanejament i regeneració per la seva reutilització.
  2. El nom de l’ens com a part escrita que acompanya el 50 encerclant les tres esferes, té la voluntat d’emfatitzar els dos canvis més significatius que hem posat en valor amb la modificació dels Estatuts: l’aigua, com l’element central del cicle hidrològic i, Girona, per l’àmbit territorial de prestació dels serveis més enllà de l’estricte litoral. La tipografia està formada per dues línies de text que combinen el blau cel amb un blau marí més fort que separen les paraules principals (Consorci d’Aigües), de les complementàries corresponent a l’àmbit territorial (Costa Brava Girona).”
Gerent CACBGI

Miquel Noguer

President de la Diputació de Girona
i del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona

“La cooperació entre municipis, amb el suport de la Diputació de Girona, va permetre fa cinquanta anys resoldre les mancances importants en matèria d’infraestructures hidràuliques a les comarques gironines davant el desenvolupament turístic i urbanístic.”

Gerent CACBGI

Jordi Agustí

Gerent del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona

“Fa més de cinquanta anys la bellesa de la Costa Brava va atreure moltes persones que varen necessitar els serveis del cicle de l’aigua i allà va néixer i créixer el Consorci.”

Hem celebrat els 50 anys del Consorci
Acte institucional del naixement del Consorci

El 22 de maig de 1971 neixia a Sant Feliu de Guíxols el Consorci de la Costa Brava. Per aquest motiu, el dijous 1 de juliol de 2021, va tenir lloc una jornada oficial per celebrar el 50è aniversari en el mateix lloc on es formalitzà la seva fundació. En els parlaments i taula rodona es va recordar els orígens i es va tractar del present i el futur de l’entitat .

Exposició fotogràfica
i difusió territorial

Conjuntament amb l’Oficina de Difusió de la Diputació de Girona es va elaborar l’exposició «50 anys del Consorci: la gestió de l’aigua a la Costa Brava». Aquesta experiència visual exclusiva sobre els fets i els protagonistes del Consorci des dels anys 70 fins el dia d’avui van formar part d’una exposició itinerant per tots els municips consorciats. 

Presentació del llibre

Aprofitant l’efemèride, s’ha reeditat i actualitzat el llibre Crònica de l’aigua a la Costa Brava, signada per Oriol Mas i Lloret, un relat periodístic de la transformació de les infraestructures hidràuliques en els municipis de la Costa Brava  entre 1971 i 2021. La presentació del llibre va tenir lloc durant els actes institucionals a Sant Feliu de Guíxols el dia 1 de juliol de 2021

Una breu història en etapes

1971. Neix el Consorci Costa Brava (CCB). Es constitueix com a administració supramunicipal integrada per la Diputació de Girona, els 27 ajuntaments del litoral gironí i la Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental (CHPO) sota la presidència del Governador Civil. 

1973. Es posen en funcionament les primeres depuradores en el sector nord de la Costa Brava.

1988. El CCB deixa de ser un ens dependent de l’administració de l’Estat i la figura del Governador Civil és substituïda pel President de la Diputació. 

1986/1993. En l’àmbit de l’abastament, comença l’explotació del primer abastament en alta a la Costa Brava Nord, alhora que amb la Junta d’Aigües, el CCB cofinancia, planifica i desenvolupa el projecte d’abastament en alta a la Costa Brava Centre amb aigües superficials del riu Ter potabilitzades a l’ETAP de Montfullà. En l’àmbit del sanejament, es dissol la CHPO i les competències queden traspassades a la Generalitat. Es crea la zona 14, que correspon exactament a la zona d’actuació del CCB, al qual se li reconeix la seva singularitat i experiència en la gestió del sanejament fins aquell moment. Així, en aquest període el CCB exerceix d’única administració responsable del sanejament a la seva zona, com a administració delegada de la Generalitat de Catalunya. 

El CCB recapta directament les noves taxes de sanejament i les reinverteix en l’explotació i manteniment de les EDAR existents i en la construcció de les noves infraestructures de sanejament. 

1993. El CCB passa a ser una més de les administracions actuants de la Junta de Sanejament (JS), empresa pública adscrita al Departament de Medi Ambient. Posteriorment, l’any 1998, la Junta de Sanejament i la Junta d’Aigües es fusionen per formar l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). El CCB passa a dependre orgànicament d’aquest nou ens i n’ha continuat essent l’administració actuant fins a l’actualitat. 

2006/2009. Es constitueixen les societats mixtes participades pel CCB com a concessionàries de l’explotació dels serveis d’abastament i sanejament. 

2011/2015. El CCB es constitueix en ELA bàsica, es posa al dia el sistema organitzatiu intern i es formula i s’aprova una tarifa única per a l’aigua en alta de tot el conjunt del CCB. Aprovació de nous Estatuts i adscripció administrativa a la Diputació de Girona.

2021. Ampliació històrica d’ens consorciats amb l’adhesió de 20 nous ajuntaments receptors de serveis. Es revisen els Estatuts i es modifica la denominació de l’entitat per Consorci d’Aigües Costa Brava Girona.

Hemeroteca 50 anys

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.