Compostatge

La importància del compostatge

El compostatge és un sistema de tractament de residus orgànics biodegradables basat en una activitat microbiològica complexa, realitzada en condicions controlades (sempre aeròbies i majoritàriament termòfiles), que genera un producte estable que es pot emmagatzemar sense inconvenients, i és sanitàriament higienitzat.

parametres compostatge

Les característiques més remarcables del procés de compostatge són:

1. Redueix el volum de residus, facilita l’emmagatzematge d’aquests residus, permet un aprofitament agrícola millor i més flexible i minimitza el risc sanitari inherent a totes les operacions anteriors.

2. Té un fonament simple, és molt robust i versàtil, es pot aplicar a diferents tipus de residus orgànics i mescles i a escales de treball ben diverses i requereix sistemes tecnològics molt o poc sofisticats.

Compostatge

Font: Agència de residus de Catalunya

On som

ZONA SUD

compostatge gràfic

El compostatge és tan antic com l’agricultura i fins fa poques dècades ha estat lligat exclusivament a la filosofia de conservació de la fertilitat del sòl. Però avui dia, l’interès pel compostatge rau sobretot en la necessitat de buscar solucions a la gestió dels residus orgànics, recuperant els recursos en forma de COMPOST, producte que obtenim del procés de compostatge i que contribueix a la protecció del sòl contra l’erosió, a incrementar-ne els nivells de matèria orgànica, a la millora de la retenció de l’aigua en els sòls, etc., aspectes essencials per a la protecció d’un recurs tan valuós com són els sòls.

Planta de compostatge

La planta de compostatge duu a terme un procés de tractament biològic dels fangs deshidratats realitzat en condicions controlades que genera un producte estable, sanitàriament higienitzat i fàcilment manipulable. El producte obtingut s’anomena compost i pot ser utilitzat com a fertilitzant en l’agricultura o jardineria, de manera que s’aconsegueix una valorització del residu original.

Els avantatges principals del procés de compostatge són que redueix el volum de residus, facilita el seu emmagatzematge, permet un millor i més flexible aprofitament i minimitza el risc sanitari inherent a totes les operacions anteriors.

La planta de compostatge de Blanes es troba en funcionament des de 1997. Inicialment només tractava els fangs de l’EDAR de Blanes però amb el temps s’ha anat ampliant la seva capacitat de tractament fins a arribar a tractar una tercera part dels fangs generats a Aigües de la Costa Brava. L’any 2019 es van tractar 7.444 Tn de fang deshidratat generant-se 2.003 Tn de compost.

Qualitat

Sistema de Gestió
de la Qualitat

Sistema de Gestió
Ambiental

Sistema de Gestió
Seguretat i Salut en
el Treball

Sistema de Gestió
Energètica

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.