Accessibilitat

La Diputació de Girona s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre i el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web ddgi.cat

Situació de compliment

Aquests llocs web són parcialment conformes amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, degut a les excepcions i a la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es detalla a continuació no és accessible per les raons següents:

 • Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre. Hi pot haver errors puntuals d’edició en alguna pàgina web tant a continguts HTML com a documents finals, publicats amb data posterior al 20 de setembre de 2018.
  • inexistència d’alternatives textuals.
  • enllaços sense descripció.
  • l’ús d’encapçalaments no és clar.
  • l’agrupació estructural no és completa.
 • El contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable.
  • Hi pot haver arxius ofimàtics o formularis web publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment els requisits d’accessibilitat, tot i que s’ha procurat que la majoria sí que els compleixin.

 

Preparació de la declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració ha estat preparada amb data 14 de gener de 2020.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel mateix organisme.

L’última revisió de la declaració s’ha efectuat amb data 14 de gener de 2020.

 

Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions

Qualsevol persona pot demanar el compliment de requisits d’accessibilitat per mitjà de l’adreça electrònica gestioweb@ddgi.cat o bé per via telefònica (972 18 50 56) o presencialment al Carrer Ciutadans, 11, 4t de Girona (CP 17004).

Es poden presentar sol·licituds d’informació accessible i queixes adreçant un escrit al Registre de documents de l’organisme, a l’adreça Pujada de Sant Marti, 4-5 de Girona (CP 17004) o per mitjà de la seu electrònica.

En cas de desacord amb la resposta a la sol·licitud d’informació accessible o a la presentació d’una queixa, la persona interessada pot iniciar una reclamació adreçant un escrit al Registre de documents de l’organisme, a l’adreça Pujada de Sant Martí, 4-5 17004 Girona o per mitjà de la seu electrònica. Aquest procediment de reclamació (previst a l’article 13 del RD 1112/2018) entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

Les comunicacions formulades pels motius indicats a aquest apartat seran ateses per l’Oficina de Difusió com responsable en matèria d’accessibilitat web de l’organisme.

Informació complementària

Aquest lloc web és revisat per l’Observatori d’Accessibilitat Web, havent-se realitzat la darrera revisió l’octubre de 2019, amb una puntuació mitjana de 8,3 en el compliment dels requeriments d’accessibilitat.

La Diputació de Girona treballa per complir en el grau més alt possible els requeriments d’accessibilitat per facilitar l’accés universal als continguts a totes les persones que el consulten, independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i dels sistemes o recursos utilitzats (navegador, dispositiu, velocitat de connexió, etc.).

D’acord amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre de 2016 els webs i aplicacions mòbils del sector públic han de ser accessibles, accessibilitat que s’ha d’aconseguir d’acord amb la norma UNE – EN 301 549:2019, de requisits d’accessibilitat. Aquesta norma es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 publicades pel World Wide Web Consortium (W3C) l’agost de 2018.

És voluntat de la Diputació de Girona complir plenament les pautes d’accessibilitat web. La normativa europea exigeix als ens del sector públic el compliment del nivell AA, nivell que compleix en l’actualitat el nostre lloc web.

Aquest web ha estat provat i està optimitzat per als navegadors compatibles amb HTML5 i les versions admeses pels fabricants. La utilització de navegadors diferents o de versions no admeses pels fabricants pot no permetre una visualització correcta o disponibilitat de documents o d’altres funcionalitats. Es poden obtenir actualitzacions o navegadors a les pàgines web dels proveïdors dels navegadors.

D’altra banda, per al funcionament correcte del web, el navegador ha de tenir habilitat l’ús de JavaScript i de galetes (vegi’s l’apartat Política de cookies).

A causa del gran nombre de documents posats a disposició des del lloc web poden existir continguts que no compleixin les pautes d’accessibilitat exigibles. Agrairem rebre qualsevol suggeriment o indicació per mitjà dels canals indicats a l’apartat “Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions”.

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades.

Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

Compliment d’obligacions legals. Els tractaments de les dades en el context de procediments administratius s’efectua seguint les normes reguladores de cada un dels procediments.

Complir missió en interès públic. Els tractaments resultants de la prestació dels nostres serveis es justifica per satisfer l’interès públic. També les imatges que obtenim amb les càmeres de videovigilància es tracten per preservar l’interès públic.

Compliment d’una relació contractual o precontractual. Tractem les dades dels nostres proveïdors seguint la normativa de contractació pròpia del sector públic, amb l’abast necessari per al desenvolupament de la relació contractual.

En base al consentiment. Quan fem enviaments d’informació de les nostres activitat o serveis tractem dades de contacte amb l’autorització prèvia del receptor.

 
Quant de temps conservem les dades.

El temps de conservació de les dades ve determinat principalment pel fet que siguin necessàries per atendre les finalitats per a les quals hagin estat recollides en cada cas. En segon lloc es conserven per fer front a possibles responsabilitats pel tractament de les dades i per atendre requeriments d’altres administracions públiques o òrgans judicials.

En conseqüència les dades s’han de conservar durant el temps necessari, però no per un període superior. En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. En el cas de les dades que es tracten exclusivament en base al consentiment de la persona interessada es conserven fins que es revoca el consentiment.

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem.

Les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.

A ser informat en la recollida. Quan les dades s’obtenen del mateix interessat ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i dels principals aspectes derivats d’aquest tractament.

A accedir-hi. Dret que permet saber quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

A demanar-ne la supressió. Es reconeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.

A demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

A la portabilitat. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format d’ús comú.

A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius particulars que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en la mesura que el perjudiquin.

Com es poden exercir o defensar els drets.

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud al Consorci de la Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua a l’adreça postal o a les altres dades de contacte indicades a l’encapçalament.
És també possible presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva web (www.apd.cat).

En qualsevol cas, per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se a la Delegada de Protecció de Dades mitjançant missatge de correu electrònic a l’adreça dpd@ddgi.cat.