El consorci

Riu Ridaura

L’aqüífer del riu Ridaura havia estat la font tradicional per a l’abastament d’aigües dels municipis de la Vall d’Aro i de Sant Feliu de Guíxols. Amb el creixement de l’activitat turística i l’increment del nombre de segones residències, aquest aqüífer, que té un volum útil de 5 hm3, va esdevenir insuficient per subministrar aigua a la població que allà s’hi concentrava en època estival. L’abastament en alta amb aigua del Ter provinent de la potabilitzadora de Montfullà, en primera instància (1993), conjuntament amb el posterior canvi de model en la gestió dels pous de la zona (2000), han permès, quan la pluviometria ha estat mínimament generosa, una recuperació del fluxe continu d’aigua de gran qualitat al llarg de la major part de mesos de l’any. Alhora, aquest fluxe continu i de qualitat ha permès sustentar unes poblacions de macroinvertebrats d’una gran diversitat, entre la qual s’hi ha trobat espècies típiques d’aigües molt netes i que en el nostre país es troben en la capçalera de les rieres de muntanya.

Durant l’any 2003 el seguiment es va plantejar en diferents punts al llarg del recorregut del riu, amb un mostreig per a cada estació de l’any. Els resultats inicials, juntament amb les dades relatives al canvi de model de gestió de l’aqüífer, van ser presentats a Sant Feliu de Guíxols el 15 de juliol de 2003, mentre que en una jornada interna sobre reutilització d’aigües celebrada a Lloret de Mar el 10 de febrer de 2004 es van presentar els resultats complets de l’any 2003.

Per a l’any 2004 es va dissenyar un seguiment més ambiciós que inclou, a banda de la monitorització de les poblacions de macroinvertebrats i de l’estat ecològic del riu, la determinació de paràmetres relacionats amb l’estat tròfic del riu, l’estat sanitari i l’avaluació de la pol·lució antròpica. Per a aquests seguiments, el Consorci de la Costa Brava col·labora amb els Departaments de Química Analítica i d’Ecologia de la Universitat de Girona, i amb el Departament de Microbiologia de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.