Sanejament

Acompliment ambiental

El sanejament de les aigües residuals urbanes és un procés fonamental per garantir la qualitat de l’aigua i per tant, la salut i la preservació del medi. És una activitat essencial per assegurar que l’aigua que ja hem utilitzat per al consum humà retorni al seu medi natural en condicions òptimes. 

Tractem un volum anual proper als 30 hm3 amb màxims superiors als 125.000 m3 diaris a l’estiu amb una gestió orientada a minimitzar l’impacte en el medi ambient i constant vocació d’implementar les darreres tecnologies que afavoreixin la reutilització, la reducció de recursos consumits i la minimització de residus generats per contribuir a la millora de la qualitat de vida dels habitants i visitants de la Costa Brava.

Des de l’any 1993, el Pla de Sanejament de la Costa Brava es va integrar en el Pla de Sanejament de Catalunya i, amb la creació de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) l’any 1998, el Consorci va passar a ser Administració actuant d’aquella en matèria de Sanejament en el territori definit pel conjunt dels municipis consorciats.

On som

Som administració actuant

ACA nou
sanejament gràfic

El procés de depuració

A la xarxa de clavegueram arriben abocaments provinents tant de les llars, empreses i petites indústries, com del drenatge dels carrers i jardins.

L'aigua residual o pluvial és impulsada per l'estació de bombament cap a la planta depuradora mitjançant un conjunt de bombes i equips auxiliars.

És el primer tractament que trobem a les depuradores. L'aigua residual passa a través d’un seguit de reixes i tamisos de llum de pas cada vegada més fi, per tal d’eliminar-ne els residus sòlids. Aquests residus, grollers i fins, es compacten i es recullen en contenidors. Finalment, es retiren a un abocador de residus sòlids urbans.

Consisteix en un tanc normalment allargat en el que s'injecta aire. En primer lloc, s’aconsegueix eliminar les sorres, ja que decanten cap al fons del tanc, i en segon lloc, s’eliminen els greixos del aigua, on per diferència de densitat floten i queden a la superfície.

Tractament que consisteix en eliminar la matèria en suspensió per mitjans físics. Les partícules que han travessat les reixes de desbast, sedimenten en els decantadors primaris formant una capa de fang al fons que és eliminada mitjançant bombes.

És la fase més important de la depuració i consisteix en la depuració de la matèria orgànica dissolta. En el reactor biològic s’afavoreix el creixement de bacteris i altres microorganismes, principalment protozous, que s’alimenten de la matèria orgànica. Perquè els microorganismes puguin realitzar aquesta assimilació, necessiten una gran quantitat d’oxigen dissolt. L’aire es subministra al reactor mitjançant diferents mecanismes, ja sigui aeració mecànica, bufadors, etc. que són controlats automàticament mitjançant sondes en continu.

El fang que es forma al reactor biològic és una barreja de microorganismes i restes del procés de depuració de l’aigua residual. Part d’aquests microorganismes tendeixen a ajuntar les partícules, formant flòculs relativament pesants. Aquests flòculs fan que el fang tingui tendència a decantar. Quan aquest fang es deixa d’agitar en els decantadors secundaris sedimenta, acumulant-se al fons i l’aigua depurada queda a la part superior. Finalment aquesta aigua ja depurada sobreïx superficialment per les vores del decantador i surt de la planta per canonades que majoritàriament acaben en emissaris submarins.

És un tractament posterior a la depuració que millora la qualitat fisicoquímica i microbiològica de l’aigua depurada abans de ser re-utilitzada per a un ús no potable. Consisteix bàsicament en una desinfecció i tractaments fisicoquímics com la decantació i la filtració a fi de que aquesta pugui assolir els objectius de qualitat en funció del seu ús.

Els fangs produïts durant les diferents etapes de la depuració poden ser enviats a dipòsits de digestió anaeròbia o aeròbia. La digestió anaeròbia tracta els fangs en condicions d’absència total d’oxigen, transformant la matèria orgànica en metà i altres gasos. El principal objectiu d’aquest tractament és la reducció de la producció de fang. En la digestió anaeròbica s’allibera biogàs, principalment gas metà (CH4+), que, en el cas de plantes grans, es pot aprofitar com a font d’energia. Aquest biogàs s’utilitza també directament per a la calefacció del mateix tanc de digestió.

En el cas de la digestió aeròbia, la matèria orgànica del fang és digerida biològicament en presència d’oxigen. Aquests fangs digerits poden ser utilitzats com adob en agricultura.

És el dipòsit on s’acumula el biogàs produït en la digestió anaeròbia abans de ser utilitzat bé a les calderes o a la cogeneració. En el cas que hi hagi un excedent, aquest biogàs és cremat en una torxa.

Procés en el qual s’elimina del fang produït la major quantitat d’aigua possible per tal d’evacuar-lo de les depuradores. La deshidratació s’inicia amb la dosificació d’un producte, anomenat polielectròlit, que canvia l’estructura del fang i ajuda a expulsar-ne l’aigua. Seguidament, aquest fang és tractat en un sistema de centrifugació. D'aquesta manera, s'aconsegueix l’expulsió de bona part de l’aigua de l’estructura del fang, que acaba prenent una consistència sòlida. Un cop deshidratat, el fang s’acumula en contenidors o en sitges abans de ser transportat al seu destí definitiu. Les principals destinacions d’aquest fang són l’aplicació agrícola i plantes de compostatge.

Edifici on es troba la sala de control, laboratori, taller, magatzem i altres equipaments necessaris pel personal.

sanejament alta i baixa
El sanejament en Alta
El sistema públic de sanejament anomenat en alta és un concepte administratiu, d’organització i de gestió pública, que fa referència al conjunt de béns de domini públic constituït per l’estació depuradora d’aigües residuals, les estacions de bombament, els emissaris submarins i els col·lectors en alta associats, els quals connecten les xarxes de clavegueram col·lectives, conduint directament, per gravetat o per bombament, les aigües residuals recollides fins a l’estació depuradora d’aigües residuals. Aquesta és la gestió que es fa des del Consorci.
El sanejament en Baixa
El sistema públic de sanejament anomenat en baixa és un concepte administratiu, d’organització i de gestió pública, que fa referència al conjunt de béns de domini públic constituït per la xarxa de clavegueram municipal i les altres instal·lacions que es gestionen i són de competència del municipi.
L'explotació del sanejament

Xarxa de col.lectors i bombaments

Depuració

Emissaris submarins

Laboratoris

El tractament de les aigües residuals és un procés complex que abasta diferents àmbits. Iniciem el procés recollint les aigües residuals de les xarxes de clavegueram dels diferents municipis i les traslladem a les plantes depuradores mitjançant una extensa xarxa de col·lectors i estacions de bombament. Un cop les aigües són depurades les tornem al medi natural mitjançant un conjunt d’emissaris submarins

o després de sotmetre-la a un tractament terciari per millorar la qualitat i desinfectar-la, fent-la apta per a nous usos com el reg o la recàrrega d’aqüífers. Els fangs obtinguts durant el procés de depuració són valoritzats mitjançant un procés de digestió o compostatge que els fan útils per ser utilitzats en agricultura o jardineria.
Qualitat certificada

ISO 9001

ER-0512/2010 - Sistema de Gestió
de la Qualitat

ISO 14001

GA-2019/0119 - Sistema de Gestió Ambiental

ISO 45001

SST-0098/2012 - Sistema de Gestió
Seguretat i Salut en
el Treball

ISO 50001

GE-2019/0034 - Sistema de Gestió
Energètica

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.